Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu 
08/05/2020 
 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020, quy định định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí  lưu chiểu.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư này quy định định mức tin, bài đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc đối với tác phẩm báo chí phát hành mới trong một ngày làm việc. Đây cũng là căn cứ để tính chi phí thù lao cho người đọc, nghe xem kiểm tra báo chí lưu chiểu hằng tháng.

Đối tượng áp dụng tại Thông tư bao gồm Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu, bao gồm cán bộ, công chức và cộng tác viên (nếu có); Các cơ quan liên quan đến quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/05/2020. Khi lập dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm, cơ quan, tổ chức đọc, nghe xem để kiểm tra lưu chiểu căn cứ vào định mức ban hành tại Thông tư này và Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính để lập dự toán theo quy định.

 

                                                                                                           

           

Trương Thị Văn