Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Báo cáo Kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2013 
28/06/2013 
 
Ngày 28/6/2013, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh.