Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Báo cáo xác định chiều rộng và ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận  
13/08/2020 
 
Xem chi tiết tại đây