Chính trị - Xã hội
 
Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
20/05/2020 
 
Xem chi tiết tại đây