Chính trị - Xã hội
 
Ban hành quy định cho vay hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Ninh Sơn từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua NHCSXH 
23/05/2019 
 
Xem chi tiết tại đây