Chính trị - Xã hội
 
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
25/09/2020 
 
Xem chi tiết tại đây