Chính trị - Xã hội
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 
25/09/2020 
 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức vào ngày 26/10 đến ngày 28/10/2020, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Ninh Thuận, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh giai đoạn 2020-2021, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân…Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 18 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm; GRDP bình quân đạt 113-115 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 100-105 ngàn tỷ động; thu ngân sách đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền tập trung như:

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025!

2. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025!

3. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

4. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
P.TTBCXB