Chính trị - Xã hội
 
Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2018 
27/12/2018 
 

Ngày 26/12/2018, Đoàn kiểm tra việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2018 do đồng chí Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh để kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh; tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Anh Dũng – Phó vụ trưởng vụ kinh tế - nông nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đồng chí thành viên đoàn công tác; tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại buổi làm việc


Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, chỉ đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn: trong năm 2018, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 112.502 triệu đồng, tăng 4% so với năm 2017: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 54.9000 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 36.900, vốn sự nghiệp 18.000 triệu đồng), chương trình giảm nghèo bền vững 57.620 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 38.618 triệu đồng, vốn sự nghiệp 19.002 triệu đồng); địa phương chủ động lồng ghép các nguồn vốn, dự án khác và nguồn huy động từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên 394 tỷ đồng... các chương trình, dự án, các giải pháp, chính sách an sinh xã hội đã đổi mới cách tiếp cận và mở rộng độ bao phủ; các địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn được đảm bảo công khai, dân chủ, có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; tập trung triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả... đến nay toàn tỉnh có 17/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 14,06, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2018 giảm còn 14.391 hộ, chiếm tỷ lệ 8,34%, giảm 2,02% so với năm 2017, bình quân giảm 2,2%/năm, riêng huyện nghèo Bác Ái hiện còn 40,31%, bình quân giảm 4,15%/ năm, vượt chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh đề ra hằng năm.Đồng chí Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo   


Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chia sẽ những khó khăn của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chương trình; thống nhất cao với báo cáo việc thực hiện chương trình của UBND tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền, vận động chưa đi sâu vào đời sống của người dân; việc huy động nguồn lực trong dân còn hạn chế; một bộ phận nhân dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Thời gian đến đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị địa phương căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương để tập trung triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; chú trọng việc nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, bổ sung nguồn nhân lực để phục vụ công tác quản lý văn hóa, cán bộ theo dõi chương trình xây dựng nông thôn mới.Đoàn đi thăm cơ sở đóng tàu Phúc Lai


Tiếp đó, đoàn làm việc với xã Cà Ná, huyện Thuận Nam về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và đi thăm cơ sở sản xuất, đóng sửa tàu thuyền Phúc Lai (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam)./.

Văn Tiến