Bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026
 
Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 
23/02/2021 
 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Ngày 18/02/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành Nghị quyết số 05/NQ-UBBC ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau:

- Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 50 (năm mươi) đại biểu.

- Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 là 12 (mười hai) đơn vị.

- Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (cụ thể nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-UBBC ngày 18/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh)./.

Xem chi tiết tại đây
Ngọc Tiến, Sở Nội vụ